Екип

Eкип - "Букваран" Лондон


Ръководство на БНУ "Букваран"


   

Людмила Юнакова

Григор Григоров

   
Директор "Учебна част". Основател на БНУ "Букваран" Административен Директор Основател на БНУ "Букваран"    
Преподавател с 15 години трудов опит. Притежава магистърска степен по "Начална училищна педагогика". Обучава български език и литература, и "Човек и общество" в начален курс. Ръководител на клуб "Абагар". Владее български, английски и руски език. Магистър по Маркетинг и Мениджмънт. Професионалист с богат опит в областта на бизнес управлението и маркетинга. Владее български, сръбски, английски и руски език.    

Учители на БНУ "Букваран"


Веси Кокълчева

Галина Ненкова

Евгения Янкова

Начален учител в БНУ "Букваран"
Прогимназиален учител в БНУ "Букваран”
Учител в БНУ "Букваран"
Преподавател в БНУ „Букваран”.Висше образование: магистър "Начална училищна педагогика".Учител с 20 годишен трудов стаж и професионален опит в сферата на началното образование и обучение на деца със специални потребности.Преподава "Български език и литература", "Роден край" и "Човек и общество" в начален курс.Ръководител на клуб "Кукери".Владее български, английски, френски и руски език. Преподавател в БНУ „Букваран”.Висше образование специалност Философия, квалификация за работа с деца в риск. Богат опит като учител по етика и право, философия и психология на ученици от гимназиален клас и социален работник и обществен възпитател към Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни деца в риск КБППМН.Владее български, италиански и английски език. Преподавател в БНУ „Букваран” и ръководител извънкласна дейност в училището.Завършила средно специално образование по изкуства и култура в музикално училище "Добрин Петков"- гр.Пловдив със специалност класическо пеене. Тринадесет годишен опит в хоровата музика, като хорист с множество международни изяви на професионално ниво. Завършила с отличие бакалавърска степен в Държавната Музикална Академия " Панчо Владигеров" - гр. София със специалност класическо пеене и професионална квалификация - оперна певица.
 

Емине Мусова

 
Начален учител в БНУ "Букваран”  
Преподавател в БНУ „Букваран”.Висше образование: бакалавърска степен Начална училищна педагогика, магистърска степен Училищно законодателство и администрация, QTS. 12.5г. като Начален учител- България и 4.5г. Primary school – Лондон.Владее български и английски език.  
Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies